SMS hlasování

&nsbp;

Článek I. - ORGANIZÁTOR HLASOVÁNÍ +

Společnost Communa s.r.o. se sídlem Ovenecká 980/7, Praha 7 – Holešovice, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 117971 (dále jen „organizátor“) pořádá SMS hlasování s názvem „Živnostník roku 2015“ a to v období od 1. listopadu 2015 do 18. listopadu 2015 (dále jen „soutěžní období“).

Článek II. - KOMU JE HLASOVÁNÍ URČENO? +

Hlasování se mohou zúčastnit všichni občané České republiky starší osmnácti let, s výjimkou zaměstnanců organizátora a společnosti zajišťující technický servis SMS hlasování a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 Obč. z. Z hlasování budou dále vyloučeni všichni účastníci, jejichž SMS zpráva bude doručena do SMS centra v jiném nežli předepsaném formátu v čl. 4. těchto pravidel.

Článek III. - JAK SE HLASOVÁNÍ PLATNĚ ZÚČASTNIT? +

Hlasování proběhne v období od 1. listopadu 2015 od 0.00 hod. do 18. listopadu 2015 do 24.00. Hlasování zveřejněné ve dnech 1. listopadu 2015 až 18. listopadu 2015 je nutné provést následujícím způsobem:

  • Účastníci, mohou hlasovat prostřednictvím SMS zprávy zaslané z mobilního telefonu soutěžícího (uživatele) na zveřejněné telefonní číslo 900 11 09.
  • SMS zpráva může obsahovat pouze jeden hlas pro jednoho živnostníka.
  • Na začátku textu SMS zprávy musí být napsán text ZIV.
  • Při hlasování může být hlasujícím označena pouze jedna varianta odpovědi z možností 1 - 14. Čísla odpovědí musí být od slova ZIV odděleno mezerou, např. chce-li hlasující zvolit možnost 2, musí mít SMS zpráva tento formát: ZIV 2.
  • Hlas (SMS zpráva) musí být odeslán na číslo 900 11 09.
  • Organizátor vyhodnotí pouze přijatou SMS zprávu, která splňuje výše popsaná kritéria. Jakékoliv nepřesnosti ve formátu SMS zprávy mají vliv na automatické vyhodnocení a nejsou akceptovány. SMS zpráva nesplňující výše popsané náležitosti bude označena za neplatnou.
  • Maximální počet hlasů (SMS zpráv) zaslaných jedním soutěžícím je 10.
  • Zasílání hlasů prostřednictvím internetu je nepřípustné.
  • Zasílání hlasů ze zahraničí není možné.

SMS zprávy budou doručeny do SMS centra společnosti Advanced Telecom Services, s.r.o., se sídlem Praha 7, 170 00, Dělnická 12, IC: 27635007, DIC: CZ27635007, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120434, která zajišťuje technický servis soutěže (dále jen „SMS Centrum“). Organizátor nenese odpovědnost v případě, že některý z operátorů mobilní sítě z jakéhokoli důvodu, zejména z důvodu přetížení své sítě, uzavře přístup pro přijímání SMS zpráv účastníků na výše uvedeném soutěžním telefonním čísle před koncem platnosti soutěže dle čl. 1. těchto pravidel, a proto pro účastníky využívající jeho služeb skončí možnost účasti v soutěži tímto okamžikem.

SMS zprávy z veřejných internetových SMS brán nebudou považovány za řádný hlas a budou vyloučeny. Přijetí odpovědi bude potvrzeno zpětnou SMS zprávou, kterou soutěžící obdrží vzápětí po zaslání svého hlasu.

Cena odeslané SMS zprávy činí 9,- Kč včetně DPH.

Článek IV. - CENY +

Do soutěže jsou věnovány věcné ceny: 1x voucher na pohonné hmoty ve výši 3000 Kč od České spořitelny, 15x roční předplatné deníku Hospodářské noviny, 15x roční předplatné týdeníku Ekonom

Výhry vložené do soutěže budou přidělovány následujícím způsobem:

Celkový počet SMS se správnou odpovědí se rozdělí na třicet na sebe navazujících třicetin, v nichž budou SMS řazeny podle pořadových čísel od nejnižšího po nejvyšší. Poslední SMS z každé třicetiny se stává výherní SMS.

Odesílatel výherní SMS z jednoho telefonního čísla se nemůže stát výhercem více cen. V případě, že se na výherním pořadí bude více než v jedné třicetině nacházet SMS ze stejného telefonního čísla, výhru získává odesílatel předchozí v pořadí.

Článek V. - VÝHERCE +

Věcné ceny budou rozděleny 14 dnů od ukončení hlasování. Každý výherce bude kontaktován na uvedené mobilní číslo a požádán organizátorem o dodací adresu. Pakliže tak neučiní od týdne od výzvy, výhra bude postouoena dalšímu účastníkovi (v případě, že na výherním pořadí bude SMS se stejného telefonního čísla, výhru získává odesílatel předchozí SMS v pořadí).

Článek VI. - SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH +

Účastí v hlasování každý účastník souhlasí s podmínkami soutěže a s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit jména, případně fotografie výherců a zpracovat osobní data pro marketingové účely a zaslání výher, a to až do odvolání souhlasu. Účastí v hlasování každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim. Výherci mohou být zveřejněni na webových stránkách www.zivnostnikroku.cz. Pořadatel má právo soutěž bez náhrady zrušit. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetové stránce www.zivnostnikroku.cz.

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, stejně tak jako výhry. Organizátor je oprávněn bez předchozího upozornění upravit pravidla soutěže a hlasování, případně dle svého uvážení soutěž zrušit bez náhrady.

Přihlášením do soutěže vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly této soutěže. Ceny není možné vymáhat právní cestou.

Organizátor je oprávněn rozhodovat o všech otázkách týkajících se tohoto hlasování podle vlastního uvážení.« zpět